Algemene voorwaarden

1.Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV), wordt verstaan onder:

Therapeut: Kitty van Bakel, in het bezit van een HBO-diploma Ayurvedic Practicioner, HBO-diploma Medische Basiskennis via de PLATO eindtermen en HBO- diploma Orthomoleculair Therapeut. Handelend als zelfstandig gevestigd therapeut.

Cliënt: : Degene aan wie door de therapeut een behandeling of advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Praktijkadres: Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel, Amstelkade 7 H, 3652 MD, Woerdense Verlaat.

2. Behandeling

 • De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). 
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. 
 • De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. 
 • De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is. 
 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien de hulpvrager tegen het advies in van de therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de therapeut in het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd. De therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

3. Uw afspraak

Alle behandelingen zijn op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt altijd u email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met de algemene voorwaarden zoals deze op deze pagina staan vermeld. Mocht u te vroeg voor u afspraak zijn, vraag ik u begrip wanneer u eventueel moet wachten.

4. Annuleren

Een gemaakte afspraak moet minimaal 48 uur van te voren telefonisch en/of schriftelijk afgezegd of verzet worden. Indien annulering NIET of TE LAAT geschiedt is Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel, gerechtigd het desbetreffende consult voor 50% in rekening te brengen.

5. Tarieven

 • Het consult zal tegen het tarief worden geleverd, welke vooraf aan de behandeling reeds kenbaar is gemaakt d.m.v. prijslijsten op de website of na opvragen bij de Praktijk.
 • Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel, behoudt zich het recht voor de tarieven tussentijds aan te passen.

6. Betaling

Alle behandelingen dienen contant of via overmaking binnen 7 dagen te worden betaald, tenzij anders afgesproken en bevestigd door de therapeut. Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn van 7 dagen is voldaan, ontvangt u een herinnering. Wordt deze niet binnen 5 dagen voldaan dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau.

7. Contra-indicaties

Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel is gerechtigd om op basis van een contra-indicatie een geplande behandeling niet uit te voeren. Om te voorkomen dat u hierdoor verrast wordt is het van belang bij twijfel uw arts te raadplegen.

8. De therapeut

De therapeut bij Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel is Ayurvedisch therapeut/ natuurgeneeskundige en Orthomoleculair therapeut. Ik ben aangesloten bij de CAT en RBCZ en de behandelingen komen dus in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

In bepaalde gevallen kan de therapeut besluiten af te zien van het geven van een consult en u doorverwijzen naar een arts/specialist.

9. Etiquette

Bij de behandeling op de behandeltafel houdt u uw onderkleding aan tenzij dit belemmerend werkt voor de therapie.

 • U kunt van de therapeut verwachten dat hygiëne belangrijk is, ik verwacht dat van de cliënt ook. Vooraf aan de behandeling verzoek ik u gedoucht te hebben. Dit is niet alleen voor de therapeut prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 • De therapie/behandeling die bij Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel worden gegeven, hebben NIETS met erotiek en/of sex te maken. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken en/of seksuele handelingen en/of gedragingen vertonen, worden per direct uit de praktijk verwijderd.
 • Gebruik geen drugs of alcohol voor de behandeling

10. WKKGZ

 • Voor klachten over de behandeling kan de cliënt zich voor het klachtrecht. Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/.

11. Geheimhouding

 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. 
 • De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Maar met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden. 
 • De cliënt / zijn of haar wettelijk vertegenwoordigers is/zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intakegesprek aan Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel verstrekt, zodat de therapeut de behandeling zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.  

12. Aansprakelijkheid

Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel is ondanks haar zorgvuldig handelen NIET verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en/of na het geven van de behandeling. Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel is NIET aansprakelijk voor het niet, niet tijdig, of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel kunnen worden toegerekend tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de therapeut. Met dien te verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de therapeut bij BAT verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: Bedrijfsschade, derving van inkomsten e.d., door welke oorzaak
ook ontstaan, daarvoor is de therapeut van Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel NIET aansprakelijk te stellen.

De algemene voorwaarden en de website kunnen door Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel ten aller tijden worden gewijzigd.

Door een behandeling / consult te ondergaan bij Praktijk Chikitsa gaat u akkoord met deze voorwaarden en verklaart u dat u Praktijk Chikitsa en de therapeut Kitty van Bakel, nooit aansprakelijk zal stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een behandeling die Praktijk Chikitsa, Kitty van Bakel aan u geeft.

1-10-2020